V E D T Æ G T E R

 

F O R

 

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

 

 

§ 1.

 

Navn.

 

Foreningens navn er Andelsboligforeningen Randersgade 41-45 m.fl.

 

 

§ 2.

 

Formål.

 

Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr. 1669 Udenbys Klædebo Kvarter.

 

 

Hjemsted.

 

Foreningens hjemsted er København.

§ 3.

 

Medlemmer.

 

Stk. 1.        Som medlem kan optages enhver, der har eller i forbindelse med optagelsen som medlem overtager brugsretten til lokaler i foreningens ejendom.  Medlemsskabet kan kun vedrøre de lokaler, brugsretten omfatter.

 

Stk. 2.        Lejere, der havde brugsret til lokaler i ejendommen ved foreningens stiftelse, og som ikke indmeldte sig på dette tidspunkt, kan senere optages som medlemmer efter generalforsamlingens beslutning.

 

Stk. 3.        Generalforsamlingen afgør, om lejere af lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse, samt ejendomsfunktionærer kan blive optaget som medlemmer.

 

Stk. 4.        Hvert medlem må kun have brugsret til én beboelseslejlighed og er forpligtet til at benytte lejligheden, jfr. § 12.

 

 

§ 4.

 

Indskud, hæftelse og andel.

 

Stk. 1.        For beboere, der ved stiftelsen indtrådte som medlemmer, udgjorde indskuddet et beløb, svarende til 4 måneders boligafgift på stiftelsestidspunktet.

 

Stk. 2.        For medlemmer der indtræder efterfølgende betales kontant et indskud af samme størrelse som en tilsvarende lejlighed er fastsat til.

 

Stk. 3.        Hver gang en lejlighed sælges, indbetaler køber til foreningen et administrationsvederlag stort kr. 1.000,00.

 


 

§ 5.

 

Stk. 1.        Medlemmerne hæfter kun personlig solidarisk for den pantegæld, der indestår i ejendommen samt for bankgæld sikret ved ejerpantebrev i ejendommen, såfremt panthaverne har taget forbehold herom.  I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser alene med deres foreningsindskud, der indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital og ikke forrentes.

 

Stk. 2.        Et medlem eller hans bo hæfter efter stk. 1, 1 pkt. indtil ny andelshaver har overtaget lejligheden og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

 

 

§ 6.

 

Stk. 1.        Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud.  Generalforsamlingen kan foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til lejlighedernes lejeværdi.

 

 

§ 7.

 

Stk. 1.        Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §§14-21, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens § 6 b.

 

Stk. 2.        Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens § 4 a.

 

 

Stk. 3.        For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn.  Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

 


 

§ 8.

 

Boligaftaler.

 

Der oprettes ikke lejekontrakter.

 

 

§ 9.

 

Boligafgift.

 

Stk. 1.        Boligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen, der ligeledes kan foretage regulering af boligafgiften for de enkelte lejligheder, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgifternes størrelser kommer til at svare til lejlighedernes indbyrdes værdi.

 

 

§ 10.

 

Vedligeholdelse.

 

Stk. 1.        Andelshaverne har pligt til at vedligeholde lejligheden med maling, hvidtning og tapetsering samt til at foretage andre vedligeholdelsesarbejder, som efter lejeloven påhviler lejer, eller som efter særlig generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne.

 

Stk. 2.        Vedtages det på en generalforsamling at iværksætte forbedringer i ejendommen, kan et medlem ikke modsætte sig forbedringens gennemførelse.

 

Stk. 3.        Det påhviler andelshaverne at vedligeholde sine vinduer såvel udvendig som indvendig.  Ved misligholdelse kan bestyrelsen sætte maler på for andelshaverens regning.  Til vedligeholdelse af vinduer hører også til venstre et køkkenvindue og til højre et hovedtrappevindue.

 


 

§ 11.

 

Forandringer.

 

Stk. 1.        Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i lejligheden.

 

Stk. 2.        Inden forandringen udføres, skal den anmeldes til bestyrelsen.  Arbejder, der kræver byggetilladelse, kan ikke iværksættes, før byggetilladelsen har været forevist bestyrelsen.

 

 

§ 12.

 

Udlejning m.v.

 

Stk. 1.        En andelshaver kan i særlige tilfælde efter han har beboet sin lejlighed i mindst 1 år fremleje den i op til 2 år.  Fremlejeren skal godkendes af bestyrelsen som ligeledes skal godkende fremlejekontrakt. Erhvervsandele har ikke fremlejeret.

 

Stk. 2.        En andelshaver kan efter at have beboet sin lejlighed i 1 år bytte sin lejlighed med en anden andelslejlighed, lejelejlighed eller ejerbolig, i så fald skal (køberen) indtræde som andelshaver.

 

Stk. 3.        Udlejning af enkeltværelser skal godkendes af bestyrelsen og skal være tidsbegrænset.

 

 

§ 13.

 

Husorden.

 

Stk. 1.        Generalforsamlingen kan fastsætte regler for husorden, herunder husdyrhold.

 

§ 14.

 

Overdragelse af andelen.

 

Stk. 1.        Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed, er han berettiget til at overdrage sin andel i overensstemmelse med stk. 2.  Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver.  Bestyrelsen kan nægte erhvervsandele at sælge til en ny branche såfremt det er til gene for ejendommen eller dens beboere. F.eks. må der ikke drives café, grill-bar, bar, restauration eller lignende og bestyrelsen skal godkende enhver ændring af erhvervstypen i lokalerne samt åbningstider. Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives. Sælger skal med mindst 8 ugers varsel til et bestyrelsesmøde informere bestyrelsen om et forestående salg.

 

Stk. 2.        Andelen overføres efter følgende rækkefølge, idet opmærksomheden henledes på bestemmelserne i §§ 20 og 21:

 

                        Der vil være to ventelister og en ønskeliste.

Der er tre kategorier af lejligheder:

A.           Små andele (andele, der oprindelig bestod af  1 - 2-værelser)

B.           Mellem andele (andele, der oprindelig bestod af 3 - 3½-værelser)

C.           Store andele (andele, der oprindelig bestod af 4 - ¥-værelser)

1.   På denne liste kan folk, der bor i kategori A skrive sig op til kategori B andele. Listen er identisk med vores nuværende venteliste til store lejligheder. De beboere, der er skrevet op nu beholder deres plads på listen. Hvis det ved salg af en mellem-andel ikke er muligt at finde en køber fra denne liste, vil andelen blive udbudt til salg på den eksterne venteliste.

2.   På denne liste kan folk, der nu bor i kategori B andele skrive sig op til store andele. Listen er ny. Hvis det ved salg af en stor andel ikke er muligt at finde en køber fra denne liste, vil andelen blive udbudt til salg til andelshavere, der er skrevet op til en mellem-andel og derefter på den eksterne venteliste.

Alle andelshavere i kategori B andele vil blive gjort opmærksom på, at de kan komme ned og skrive sig på til en større lejlighed indenfor en fastsat tidsramme. Folk, der skriver sig på listen indenfor denne tidsramme, vil blive noteret efter hvor længe de har boet i ejendommen og ikke efter i hvilken rækkefølge de henvender sig. Efter tidsfristens udløb vil andelshavere, der henvender sig, blive skrevet på nederst på listen.

Kun andelshavere, der bor i kategori B andele kan skrive sig op på denne liste. Beboere, der f.eks. bor i en 4-værelses og ønsker at flytte til en større skal skrive sig op på ønskelisten, idet alle andele, der er større end de oprindelige 3½-værelse er slået sammen i en kategori.

3.   Ønskeliste. På denne liste kan beboere blive skrevet op til interne flytninger til lejligheder af samme størrelseskategori som den de bebor. En beboer, der bor i en kategori A stuelejlighed kan f.eks. blive skrevet op til en kategori A andel højere oppe eller i en anden opgang. En beboer, der har en stor andel kan flytte til en anden andel i samme størrelseskategori.

Prioriteringsrækkefølge ved salg:

 

1.  Salg af lille andel (oprindelig 1 - 2-værelses):

a) Til den, der indstilles af andelshaveren, når overdragelsen sker til en person, med hvem han er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie, eller med hvem han er søskende , eller til en person, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren.

Har andelshaveren ikke inden 14 dage efter opsigelsen givet bestyrelsen besked desangående, overdrages salget til bestyrelsen.

 

b) Beboere, der er skrevet op på den interne ønskeliste og som p.g.a. invaliditet, alvorlig sygdom eller handicap ikke mere kan bo i deres nuværende lejlighed har derefter ret til køb.

  

c) Andre andelshavere, der ved overtagelsen af lejligheden sammenlægger den med sin egen lejlighed. Sammenlægning af 2 enkeltlejligheder til en dobbeltlejlighed er tilladt mellem lejligheder i samme opgang, samt naboopgangen. Undtaget er de opgange, der er adskilt af en brandmur.

En andel kan højst komme til at bestå af to oprindelige lejligheder medmindre den ene oprindelig er en 1-værelses. Den sammenlagte lejlighed kan ikke overstige den af magistraten fastsatte størrelse.

Godkendelse af sammenlægning søges af andelshaveren selv hos Magistratens 4. afdeling, hvorefter tilladelsen afleveres til bestyrelsen.

 

En dobbeltlejlighed betragtes som én andel, dog med dobbelt andelsværdi samt dobbelt boligafgift.

 

En dobbeltlejlighed kan ikke ændres til 2 enkeltlejligheder.

  

d) Andre andelshavere, der er skrevet op på den interne ønskeliste har derefter ret til køb        

    

e)   Ikke-medlemmer af andelsboligforeningen, der er indtegnet på den eksterne venteliste har derefter fortrinsret.       

 

 

2.  Salg af mellem og store andele (oprindelig 3 - ¥- værelses)

a) Til den, der indstilles af andelshaveren, når overdragelsen sker til en person, med hvem han er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie, eller med hvem han er søskende , eller til en person, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren.

Har andelshaveren ikke inden 14 dage efter opsigelsen givet bestyrelsen besked desangående, overdrages salget til bestyrelsen.

b)  Beboere, der er skrevet op på den interne ønskeliste og som p.g.a. invaliditet, alvorlig sygdom eller handicap ikke mere kan bo i deres nuværende lejlighed har derefter ret til køb. 

c)    Beboere, der er skrevet op på den interne ønskeliste har derefter ret til køb.

d)   Beboere, der står på venteliste til andele af den pågældende størrelse har derefter ret til køb.

e)   Beboere, der står på venteliste til andele af mindre størrelse har derefter ret til køb.

f)   Ikke-medlemmer af andelsboligforeningen, der er indtegnet på den eksterne venteliste har derefter fortrinsret.       

 

For at få ret til køb af en større lejlighed i ejendommen, skal man frigive en lejlighed til salg. Man kan således ikke købe en større lejlighed i ejendommen og samtidig sælge sin gamle lejlighed til sin søster.

Fra købsprisen er kendt har en andelshaver, som får tilbudt en lejlighed maksimalt 10 dage til at beslutte sig. Der vil være en telefonisk henvendelse og en andelshaver, der er skrevet op på en vente- eller ønskeliste, er selv ansvarlig for at kunne kontaktes så tidsfristen kan overholdes.

Hvis en andelshaver efter opskrivning på den interne venteliste har afslået 3 tilbud, mister vedkommende sin plads på ventelisten. Det er derefter muligt at blive skrevet op nederst på ventelisten igen. Hvis en andelshaver ønsker en bestemt lejlighed, kan dette oplyses til bestyrelsen, hvorefter andelshaveren kun vil få et tilbud såfremt den ønskede lejlighed sættes til salg. En sådan lejlighed vil dog stadig først blive tilbudt eventuelle andelshavere, der står højere på ventelisten.

Børneventeliste:

Andelshavere kan få skrevet deres børn op til en andel. Børnene skal skrives op før de fylder 18 og kan først få tilbudt en andel efter de er fyldt 18.

Er man på børneventelisten, skal bestyrelsen have besked når man aktivt er interesseret i en andel. Man vil derefter komme på den eksterne venteliste før opskrevne udefra.

Hvis en andelshaver sælger sin andel, fortaber han retten til at have børn skrevet op på børneventelisten.

 

 

 

§ 15.

 

Overdragelsessum.

 

Stk. 1.        Ved overdragelse af en andel må prisen ikke overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge.

 

Stk. 2.        Ved opgørelse af foreningens formue ansættes ejendommen ved generalforsamlingsbeslutning til en af følgende fire værdier:

 

a.      Anskaffelsesprisen.

 

b.      Handelsværdien som udlejningsejendom under forudsætning af, at køber overtager de indestående prioriteter og betaler den resterende købesum kontant.

 

c.      Den senest ansatte ejendomsværdi (kontant ejendomsværdi) med eventuelle reguleringer efter § 2a i lov om vurdering af landets faste ejendomme.  Ved opgørelsen af foreningens formue optages prioritetsgæld på ejendommen efter kursværdi.

 

d.      Det beløb hvortil vurderingsrådet ved 17. almindelige vurdering pr. 1. april 1981 har ansat ejendommen til ejendomsværdi inden omregning efter § 6a i dagældende lov om vurdering af landets faste ejendomme (ejendomsværdien af sædvanlig prioritering).  Beløbet kan forhøjes med et af boligministeren fastsatte procenttillæg.

 

 

                   Generalforsamlingsbeslutningen er bindende, selvom en højere pris kunne opnås.

 

                   Ved opgørelsen må værdien af andelen i foreningens formue ikke medregnes med et højere beløb end det, der følger af foranstående beregning.

 

Generalforsamlingen kan hvert år, uden forudgående forslag herom, i resultatopgørelsen hensætte et beløb til fremtidig vedligeholdelse. Beløbet kan anvendes til genopretning, vedligeholdelse, forbedringer og/eller fornyelse. Det hensatte beløb medregnes ikke i beregningen af andelskronen.

 

 

Stk. 3.        Værdien af forbedringer i lejligheden sættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder eller slitage.

 

§ 16.

 

Stk. 1.        Ved salg af en andelsbolig i foreningen foretages en vurdering af forbedringer, fast inventar og vedligeholdelsestilstand.

 

                   Vurdering foretages af en vurderingsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold, og prisen fastsættes ud fra vurderingen.  Vurderingsmanden skal desuden være en af de af bestyrelsen udpegede vurderingsmænd.

 

                   Vurderingshonoraret betales af sælger.

 

                 Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om fastsættelse af pris for forbedringer, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg eller -nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en vold­giftsmand, der skal være særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår. Voldgiftsmanden udmeldes enten af ABF eller af et Københavns arkitekt/ingeniørfirma, der normalt foretager vurderinger af den omhandlede slags. Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Voldgifts­mandens vurdering er endelig og bindende for alle parterne. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller eventuelt pålægges én part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parterne, der har fået medhold ved voldgiften.

 

 

 

§ 17.

 

Fremgangsmåden.

 

Stk. 1.        Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af andelsforeningens vedtægter til køberen samt andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget, en opstilling af købesummen med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar.  Sælgeren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køberen bekendt med indholdet af bestemmelserne om prisfastsættelse, om adgangen til at hæve aftalen eller kræve prisen nedsat samt bestemmelserne om straf i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

 

Stk. 2.        Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overtagelsesaftale.  Overdragelsesaftalen oprettes på en standardformular.  Overdragelsesaftalen forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse efter stk. 3.

 

Stk. 3.        Erhververen samt alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til

forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt  vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller –auktion.

 

 

Stk. 4.        Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat og en eventuel overpris tilbagebetalt, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt.

 

Stk. 5.        Overdragelsessummen skal senest to uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til foreningen, som  - efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien – afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver.

 

                   Såfremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til dækning af køberens eventuelle krav i anledning af mangler ved overtagelsen.  Udbetaling af restbeløbet skal ske senest 3 uger efter overtagelsen.

 

Stk. 6.        Såfremt køberen forlanger prisnedslag for eventuelle mangler, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.

 

Stk. 7.        I tilfælde af, at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og andelsboligforeningsloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum, og låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette foreningen skriftligt om restancen.

 

 

 

§ 18.

 

Stk. 1.        Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin lejlighed indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 17.

 

 

§ 19.

 

Stk. 1.        En andelshaver er uden fraflytning af lejligheden berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvis til et husstandsmedlem, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren.  Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen, idet dog nægtelse af godkendelse skal begrundes skriftligt.

 

 

§ 20.

 

Dødsfald.

 

Stk. 1.        Dør andelshaveren, har ægtefællen ret til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden.

Stk. 2.        Såfremt ægtefællen ikke ønsker at fortsætte medlemskab og beboelse, har han ret til efter reglerne i § 14 at indstille, hvem der skal overtage andel og lejlighed.

 

Stk. 3.        Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, skal der gives fortrinsret først til personer, som beboede lejligheden ved dødsfaldet, og som i mindst 2 år havde haft fælles husstand med andelshaveren, og dernæst til personer, som af den afdøde andelshaver ved testamente eller ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved hans død.  Herefter gives fortrinsret til personer, der var beslægtede med den afdøde andelshaver i lige op- eller nedstigende linie.  § 14 stk. 1 og § 17 finder tilsvarende anvendelse.

 

Stk. 4.        Lejligheden skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter 3-månedersdagen for dødsfaldet.  Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, finder § 18 tilsvarende anvendelse.

 

 

§ 21.

 

Samlivsophævelse.

 

Stk. 1.        Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, som efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden.

 

Stk. 2.        Såfremt en andelshaver i forbindelse med ophævelse af samliv fraflytter lejligheden, skal hans ægtefælle indtræde som medlem eller forpligte sig til at indtræde, hvis den pågældende efter senere bestemmelse bevarer retten til boligen.  I modsat fald bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed efter reglerne i § 14.

 

Stk. 3.        Reglerne i stk. 1 og stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for husstandsmedlemmer, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren.

 

§ 22.

 

Opsigelse.

 

Stk. 1.        Andelshaverne kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til lejligheden, men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 14-19 om overførsel af andel.

 

 

§ 23.

 

Eksklusion.

 

Stk. 1.        Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe hans brugsret til ophør i følgende tilfælde:

 

1.      Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud, og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet.

 

2.      Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet.

 

3.      Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt eller sin bopælspligt.

 

4.      Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet.

 

Stk. 2.        Efter eksklusionen kan bestyrelsen disponere efter reglerne i § 18.

 


 

§ 24.

 

Generalforsamling.

 

Stk. 1.        Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

 

1.      Bestyrelsens beretning.

 

2.      Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen.

 

3.      Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.

 

4.      Forslag.

 

5.      Valg til bestyrelsen.

 

6.      Valg af administrator.

 

7.            Eventuelt.

 

Stk. 2.        Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af medlemmerne af foreningen eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.

 

 

§ 25.

 

Stk. 1.        Generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage.  Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

 

Stk. 2.        Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamling er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

 

Stk. 3.        Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer.  Administrator og revisor samt repræsentanter for andelshaverne har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

 

Stk. 4.        Hver andel giver én stemme.  En andelshaver kan kun give fuldmagt til et myndigt husstandsmedlem, eller til en anden andelshaver.  En andelshaver kan dog kun afgive stemmer for 2 andre andelshavere i henhold til fuldmagter.

 

 

§ 26.

 

Stk. 1.        Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om væsentlig forandring af fælles bestanddele, og tilbehør, vedtægtsændring, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning.  Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være til stede.

 

Stk. 2.        Forslag om væsentlig forandring af fælles bestanddele, og tilbehør, vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og med mindst 2/3 flertal.  Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne til stede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt.

 

 

§ 27.

 

Stk. 1.        Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.  Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen.  Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen.

§ 28.

 

Bestyrelsen.

 

Stk. 1.        Generalforsamlingen vælger en bestyrelsen til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

 

 

§ 29.

 

Stk. 1.        Bestyrelsen består af 5 medlemmer der vælges af generalforsamlingen.

 

                   Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter.

 

Stk. 2.        Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer.  Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand.

 

Stk. 3.        Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.  Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen.  Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 4.        Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

                   Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer.  Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.

 

 

§ 30.

 

Stk. 1.        Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

 

Stk. 2.        Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

 

Stk. 3.        I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

 

 

§ 31.

 

Stk. 1.        Bestyrelsesmøde afholdes 1 gang om måneden.

 

Stk. 2.        Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

 

Stk. 3.        Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflertal.  Står stemmerne lige, før formandens eller, i hans fravær næstformandens stemme udslaget.

 

 

§ 32.

 

Stk. 1.        Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

Stk. 2.        Bemyndiget til at underskrive erklæring om adkomst (til brug for tinglysning af pant, udlæg eller lign. i andelsboliger) ifølge lov om andelsboliger og andre bofællesskaber og/eller den til enhver tid gældende lovgivning herom er den til enhver tid værende administrator ved en advokat eller ved 2 medarbejdere  fra samme firma i fællesskab.

 

 

 

§ 33.

 

Regnskab og revision.

 

Stk. 1.        Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen.

 

Stk. 2.        Bestyrelsen foreslår i forbindelse med årsregnskabet, hvilken metode, der skal anvendes ved fastsættelse af andelenes værdi, samt hvilken værdi, andelen herefter skal have.  Som note til årsregnskabet oplyses generalforsamlingens beslutning om andelens værdi og om, hvilken metode, der er anvendt ved fastsættelsen.

 

 

§ 34.

 

Stk. 1.        Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at revidere årsregnskabet.  Revisor skal føre revisionsprotokol.  Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor.

 

Stk. 2.        Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

 

§ 35.

 

Stk. 1.        Opløsningen ved likvidation forestås af 2 likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

 

Stk. 2.        Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse.

 

 

 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling 27. august 1974 med vedtægtsændringer i § 14 stk. 2, § 16 og § 25 stk. 4 på ekstraordinær generalforsamling den 24. april 1996 og ændring af § 7 stk. 1 på ordinær generalforsamling den 17. marts 1999 og tilføjelse til §15 stk. 2 på ordinær generalforsamling den 13. marts 2001  samt ændringer/tilføjelser af §12, §14, §16, §23, §31, §32 og §33 den 22. april 2004.  Tilføjelse til §12 på ordinær generalforsamling den 1. marts 2005 og ændringer/tilføjelser af §7, §17, og §32 på ekstraordinær generalforsamling den 4. april 2005.